ALGEMENE VOORWAARDEN


Aanvaarding van de algemene voorwaarden 
Ondertekening van de bestelbon betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van huidige voorwaarden.
Indien er geen bestelbon opgesteld wordt, impliceert de in ontvangstname van de goederen en diensten dat de klant zich akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden.
1. Prijzen
2. De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de loutere mededeling van een prijstarief niet als een aanbieding te beschouwen en verplicht niet tot levering of uitvoering. Dergelijke mededelingen zijn volledig vrijblijvend.
2.2 De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.
Indien de lonen, materialen of andere kosten wijzigingen ondergaan ten gevolge van de schommelingen van de grondstofprijzen, wijzigingen van het rentepeil of wijzigingen van de geleverde prestaties, na de bestelling, doch vóór de levering behoudt de BVBA RTOC REPRO zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
3. Bestellingen
3.1 Niet aanvaarding van een gewijzigde bestelling geeft de klant niet het recht de oorspronkelijke bestelling te vernietigen. 
3.2 Ingeval de BVBA RTOC REPRO na bevestiging van de opdracht en voor de aflevering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft de BVBA RTOC REPRO het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant. Artikel 13.2 is van toepassing.
3.3 Bij niet afhaling van de bestelde goederen binnen de 30 kalenderdagen na de mededeling dat de goederen kunnen worden afgehaald, wordt de bestelling automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden lastens de klant. In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd het recht van de BVBA RTOC REPRO om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
3.4 Bestellingen die niet kunnen geleverd worden door redenen van overmacht zoals defecte mediadrager, aanlevering van foutieve files, files die niet compatibel zijn met de systemen/computers van BVBA RTOC REPRO, worden niet uitgevoerd en geven de klant niet het recht enige schadevergoeding te eisen.
4. Annulatie
In elk geval van annulatie van de bestelling (behoudens in geval van overmacht) is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd de mogelijkheid voor de BVBA RTOC REPRO om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.
De klant is eveneens verplicht om in geval van ontijdige annulatie of onmogelijkheid de werken uit te voeren wegens zijn nalatigheid of fout (bv. bij schending van art. 5.2), de gepresteerde uurlonen à 50,00 EUR/u en kilometers à 0,40 EUR/km te vergoeden.
5. Levering/Uitvoering
5.1 De leverings/uitvoeringstermijnen hebben een indicatief karakter en verbinden de BVBA RTOC REPRO niet.
De klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.
5.2 De klant verbindt zich ertoe om er zorg voor te dragen dat zijn lokalen toegankelijk zijn zonder dat er nog externe ingrepen dienen te gebeuren. Ook zal de klant alle nodige en nuttige informatie nodig voor de uitvoering van haar opdracht ter beschikking stellen aan de BVBA RTOC REPRO.
5.3 De BVBA RTOC REPRO zal niet overgaan tot levering van de goederen en/of uitvoering van werken zolang niet alle voorafgaande facturen volledig zijn betaald geworden.
6. Overmacht
Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke de BVBA RTOC REPRO niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de BVBA RTOC REPRO zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding vanwege de BVBA RTOC REPRO kan gevorderd worden.
7. Betalingen
7.1 Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2 Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intrest verschuldigd à rato van de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5% per jaar en dit vanaf de vervaldag.
7.3 Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de facturen, ten belope van 15% van het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 EURO per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor de BVBA RTOC REPRO om een hogere schadevergoeding te bewijzen.
7.4 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt 1/3 van de totale kost van een globaal project in gefactureerd bij de bestelling, 1/3 bij de aanvang van de levering, het saldo bij de opstart. 
7.5 Betalingen worden toegerekend als volgt: eerst op de deurwaarders- & gerechtskosten, vervolgens op de op het ogenblik van de betaling vervallen zijnde forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens op de op het ogenblik van de betaling vervallen zijnde verwijlintresten en tenslotte op de hoofdsommen, de oudste eerst.
8. Facturatie van kleine bedragen - administratiekosten
Bij facturen onze 15,00 EUR excl. B.T.W. zijn administratiekosten verschuldigd t.b.v. 3,00 EUR excl. B.T.W..
9. Protest tegen de facturen
Het protest tegen de facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.
De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Bij verkoop behoudt de BVBA RTOC REPRO de eigendom van de goederen tot na de volledige betaling van de hoofdsom en desgevallend verschuldigde intresten, schadevergoeding & kosten.
10.2 Bij niet-betaling zal de BVBA RTOC REPRO bijgevolg gerechtigd zijn de goederen terug te vorderen.
Zo de BVBA RTOC REPRO van dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden lastens de klant. In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd het recht van de BVBA RTOC REPRO om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
10.3 De klant verbindt er zich toe de gekochte goederen niet te vervreemden, noch te verpanden onder om het even welke titel, noch er enige verandering aan te brengen die de waarde ervan zou verminderen. Hij verbindt er zich toe op straffe van schadevergoeding de BVBA RTOC REPRO binnen de vierentwintig uur te verwittigen van elke inbeslagneming op de verkochte nog niet volledig betaalde goederen.
11. Bewaring - Risico
Alle risico’s verbonden aan de goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging van de goederen) gaan over op de klant van zodra zij zich bevinden in de werkplaatsen van de BVBA RTOC REPRO. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering evenals tijdens de levering geschiedt op risico van de klant.
12. Klachten - Zichtbare gebreken – Verborgen gebreken - Garantie
12.1 Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van garantie binnen de 24 uren na de levering/uitvoering per aangetekende brief aan de BVBA RTOC REPRO te worden meegedeeld.
12.2 Het aanvaarden van de factuur en het gebruiken van de geleverde goederen en/of diensten ontslaat de BVBA RTOC REPRO in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken.
12.3 De klant is op straffe van verval van garantie gehouden om het verborgen gebrek binnen de 3 dagen na de vaststelling van het gebrek en alleszins vóór enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, per aangetekende brief aan de BVBA RTOC REPRO mede te delen.
12.4 Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde een gebrek in levering van diensten, dan is die schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de BVBA RTOC REPRO voor die diensten voor die diensten zou factureren of gefactureerd heeft.
Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde een gebrek in een geleverd en/of geïnstalleerd toestel, dan is die schadevergoeding beperkt tot de vervanging of herstelling van het betreffende toestel binnen de garantie die verstrekt wordt door de leverancier van de BVBA RTOC REPRO. 
De klant heeft hoe dan ook geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade.
12.5 Zonder schriftelijke toestemming mogen de goederen niet teruggezonden worden en deze toestemming sluit geenszins erkenning in.
12.6 De garantie die de BVBA RTOC REPRO verstrekt is steeds beperkt tot de garantie die wordt verstrekt door de leveranciers van de BVBA RTOC REPRO.
12.7 Alle klachten dienen behoorlijk gemotiveerd te worden. Klachten geven in geen geval recht op wijziging van de verkoopsvoorwaarden.
13. Uitdrukkelijk ontbindend beding
13.1 Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt de BVBA RTOC REPRO zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte, onverminderd hetgeen onder art. 6 uiteengezet werd.
13.2 De BVBA RTOC REPRO behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht.
In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500,00 EURO, onverminderd het recht van de BVBA RTOC REPRO om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
14. Adresverandering – Overdracht van rechten
14.1 De koper dient ons onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo dit niet geschiedt, zal alle briefwisseling uitwerking hebben zo zij gericht werd aan het in de bestelbon vermelde adres van de koper.
14.2 Zonder onze voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming kan de koper zijn rechten en verbintenissen jegens ons niet overdragen.
15. Bevoegde rechtbank. Toepasselijk recht. Plaats van uitvoering van de verbintenissen
15.1 Voor alle geschillen waarbij de BVBA RTOC REPRO betrokken is, zijn énkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de BVBA RTOC REPRO bevoegd. De BVBA RTOC REPRO behoudt zich evenwel het recht voor om als aanlegger de een procedure aanhangig te maken voor een rechtbank die bevoegd is overeenkomstig het gemeen recht.
15.2 Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe.
15.3 Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling en de eventuele vrijwaring worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van de BVBA RTOC REPRO.
16. Geldigheid van de algemene voorwaarden
De nietigheid van één of meer bedingen uit de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan.
17. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Op álle tussen de BVBA RTOC REPRO en de klant gesloten overeenkomsten zijn énkel deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit schriftelijk werd bevestigd.
Indien de BVBA RTOC REPRO evenwel materialen aangekocht heeft bij derden, dan zijn de algemene voorwaarden van die derden cumulatief van toepassing.
18. Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in euro en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten. BVBA RTOC REPRO is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten. Indien u een bestelling heeft geplaatst waarvan wij achteraf vaststellen dat de toegekende prijs foutief is, dan kan u uw bestelling kosteloos annuleren.
19. Privacy: Wij verbinden ons ertoe om klantgegevens met uiterste vertrouwelijkheid te behandelen. Dit wil zeggen dat dergelijke gegevens niet zullen worden gebruikt voor commerciële of marketing doeleinden voor derden.